ប្រភេទ

ឈ្មោះហាង
ហាងខ្ញុំមាន
ប្រភេទហាង
Pageoto (ហាងខ្ញុំមាន) ទំព័រអិនធើណេត ហាងរបស់ខ្ញុំមាន លក់សំភារះ ផលិតផល ជាច្រើនប្រភេទ តាមតម្រូវការទាំងអស់ក្នងការប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃរួមទាំងការថែទាំសុខភាពផងដែរ។ (Top1online is the shoping online in cambodia so my shop has alot products to sell trust)
លេខទូរស័ព្ទ
011559558
អាស័យដ្ឋាន
#16i, St. lomTi2, Sankat Stueng Mean Chey, Khan Mean Chey, Phnom Penh Cambodia. (Contact me by my social ID: (FB ID: radzi168.2017 (Line ID: radzi168.line) (Telegram ID: radzi168tl) (Instagram ID: radzi168in)(Wechat ID: R168KH )(WhatApp: +85593559558)